koronawirus- procedury szkolne

Procedury COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W OLSZTYNIE

OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU

W ZWIĄZKU z COVID-19

Niniejsze procedury określą zasady postępowania na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły nr 6 w Olsztynie oraz uczniów i rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.

Celem procedur jest:

 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19
 2. dostosowanie organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS, MEN i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub szpitalnych.
 2. Rodzice mają obowiązek dostarczenia do Szkoły do dnia 5.09.2021r. oświadczenia oraz deklaracji związanych z wirusem COVID -19 (Załącznik1, 1a,2).

Załącznik 1 traci moc z dniem 2 września 2021.

Załącznik 1a obowiązuje od 2 września 2021.

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani pod szkołę i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (Załącznik 3).
 2. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja

o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środków dezynfekujących. Wszystkim wchodzącym do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 1. Opiekunowie w miarę możliwości nie wchodzą z dziećmi do szkoły. Wyjątkiem są apele i uroczystości dla wyznaczonych klas (na 1 ucznia maksymalnie 1 opiekun). Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli m.in. stosować środki ochronne: ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby przebywające na terenie placówki obowiązuje stosowanie środków ochronnych (ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Wejście do szkoły osób z zewnątrz tylko głównym wejściem. Zaleca się kontakt telefoniczny/mailowy ze szkołą w celu umówienia spotkania.
 3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Każdy z wychowawców jest zobowiązany do sporządzenia listy kontaktów

z opiekunami i przekazania ich do sekretariatu(Załącznik 4).

 1. Przy głównym wejściu do szkoły, w pokoju nauczycielskim oraz u pielęgniarki znajduje się termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia, siebie, innej osoby objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala 108) lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ze szkoły (Załączniki 5,6).
 3. W miarę możliwości rekomenduję się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste  mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Zaleca się noszenie na terenie szkoły maseczek/przyłbic.
 5. Przedmioty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. Nauczyciele kończący lekcje w danej klasie dezynfekują ławki. Płyn do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe znajdują się w każdej z sal.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentami lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Za dezynfekcję sprzętu sportowego odpowiadają nauczyciele.
 8. Należy wietrzyć salę, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45min.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczniowie są zobligowani do dokładnego mycia rąk przed i po zajęciach w-fu. Rodzice uczniów/ prawni opiekunowie zobowiązani są do regularnego czyszczenia, prania lub dezynfekcji stroju sportowego (Załącznik 7).
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Podczas bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi wieszak lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.
 13. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w wyznaczonych dla klas salach lekcyjnych. W miarę możliwości uczniowie podczas przerw przebywają w salach pod opieką nauczyciela (w szczególności podczas przerwy w bloku lekcyjnym) lub na korytarzu szkolnym w pobliżu Sali lekcyjnej. W częściach wspólnych szkoły (np. korytarz, toaleta, szatnia, biblioteka itp) zaleca się by uczniowie nosili maseczki ochronne lub przyłbice (Załączniki 8,9).
 14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 15. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakt z uczniami oraz nauczycielami. Klasy będą chodziły na obiady w trakcie lekcji lub zajęć świetlicowych wg harmonogramu .Obiady będą wydawane w godzinach 11.00-13.30. Za porządek i dezynfekcję na stołówce odpowiadają nauczyciele oraz personel pełniący dyżur na stołówce (Załącznik 10,11).
 16. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie z ustalonymi procedurami (Załącznik 12).
 17. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy odbywają się zgodnie z ustalonymi procedurami (Załącznik 13).
 18. Szkoła nie zapewnia uczniom maseczek ochronnych/przyłbic.
 19. Postępowanie z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się korona wirusa zgodnie z ustalonymi procedurami (Załącznik 14).

 

 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 r

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie

 Urszula Tyllo – Jędrys

 

Załącznik 1

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021r

z dnia 01.09.2021 r.

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Ja niżej podpisany/a:

……………………………………………………………………………………………

 ( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego )

oświadczam, że:

 

 1. Moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka )

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covit-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak choroby, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszność, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 1. Jestem świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.: COVID-19 i powikłania
 3. Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19.
 4. Dziecko nie jest/jest (niepotrzebne skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekcyjne.
 5. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
 6. Deklaruję pobyt dziecka w szkole w godzinach: od ……… do ………

 

         

 

 miejscowość, data                                                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

Załącznik 1a

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2020

z dnia 01.09.2021 r.

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Ja niżej podpisany/a:

……………………………………………………………………………………………

 ( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego )

oświadczam, że:

 

 1. Moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka )

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covit-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak choroby, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszność, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

         

 

 miejscowość, data                                                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Załącznik 2

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2020

z dnia 01.09.2020 r.

 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Ja niżej podpisany/a:

…………………………………………………………………………………………

 ( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego )

oświadczam, co następuje:

 

 1. Zostałem/am poinformowany/a i zapoznałem/am się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. J. Gałczyńskiego w Olsztynie.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej j/w, przede wszystkim:

1) przyprowadzanie do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,

2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce (temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza, widocznych objawów chorobowych).

 1. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru.
 2. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covit-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                 ……………………………………

              miejscowość, data                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021r

z dnia 01.09.2021 r.

 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły

 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

 

 

 1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Uczniowie do szkoły przychodzą zdrowi.
 3. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych i świeżych ubraniach. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do prania i zdezynfekowania odzieży , w której uczeń był w szkole .
 4. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko do/ze szkoły może wchodzić na teren placówki w maseczce i jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica              z dzieckiem. Obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic zakrywającą usta i nos oraz dezynfekcja rąk.
 5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 6.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich                                        w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 7.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 8. W sytuacji, gdy pracownik placówki zauważy, że uczeń ma objawy chorobowe          (w szczególności katar, kaszel, temperatura itp.) niezwłocznie powiadamia rodzica/prawnego opiekuna o tym, że dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych i konieczności natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.
 9. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 10. Uczniowie klas I – III opuszczają szkołę pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły składając do wychowawcy klasy stosowne oświadczenie (Załącznik 1)
 11. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyznaczonego wyjścia w celu niezwłocznego opuszczenia szkoły.

 

 1. Wejścia do szkoły

Wejście główne – klasy 1 – 4

Wejście  przez plac zabaw – klasy 5 – 8, następnie klasy 5 – 6 wejście od strefy w-f, klasy 7 – 8 – wejście na główny hol szkoły

 

Załącznik 4

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021 r.

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olsztynie

 

 

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowaniaszkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie
  z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  portierowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik Libruslub telefonicznie.
 5. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z dyrektorem szkoły, wice dyrektorem, sekretariatem szkoły: Tel 89 5426429
 6. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

 

Załącznik 5

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021 r.

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u ucznia

 

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID pod nr telefonu 607753872 lub 693365536.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium (sala 108), gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
 10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
  o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

 

 

 

Załącznik 6

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021 r.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

 

 

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 5. Otwiera okno.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

 

Załącznik 7

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021 r.

 

 

Wyjście grupy uczniów na boiska szkolne

 

 1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Dzieci uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli korzystają z boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania
  z boiska oraz zasady reżimu sanitarnego.
 4. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra.
 5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w miarę możliwości w odpowiedniej odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  miejscu.
 7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów i w miarę możliwości z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady higieny i dezynfekcji.
 8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje nauczyciel , którego uczniowie wykorzystywali przybory i sprzęt. Następna grupa uczniów może przebywać na boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 8

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021 r.

 

 

Pobyt i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

 

 

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia, płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia po każdej jednostce lekcyjnej..
 4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza oraz dezynfekcji rąk.
 6. Podczas zajęć organizowanych w szkole uczeń może skorzystać ze wspólnych pomocy szkolnych, narzędzi itp. Przed użyciem przedmiotów uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela. Przedmioty nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Zgodnie z zaleceniami GIS czynności dezynfekcyjnych dokonuje nauczyciel.
 7. Sprzętyi przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścići dezynfekować po zakończonych zajęciach. Zgodnie z zaleceniami GIS czynności dezynfekcyjnych dokonuje nauczyciel.
 8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacji gdy nauczyciel zmienia salę lekcyjną i uczniowie nie mają opieki osoby dorosłej wychodzą na przerwę na korytarz szkolny.
 9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 10. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 11. Podczas wyprowadzania grupy wychowanków z sali, nauczyciel w miarę możliwości egzekwuje od dzieci spokojne wychodzenie z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 12. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni w miarę możliwości zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
 13. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach.
 14. Sale /pomoce wykorzystywane przez ucznia w szkole są sprzątane i dezynfekowanepo zakończeniu zajęć w danym dniu przez pracowników obsługi szkoły.
 15. Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 16. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.
 17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 18. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki szkolnej w wyznaczonych dniach. Harmonogram przyjęć pielęgniarki znajduje się na drzwiach gabinetu pielęgniarki szkolnej.

 

Załącznik 9

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021r

z dnia 01.09.2021 r.

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych

 

 

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, każdy nauczyciel dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 10

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021r.

 

 

Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków

 

 1. Pracownik SP33 w Olsztynie dostarczający posiłki i produkty do szkoły, jest zobowiązany poinformować intendenta telefonicznie lub mailowo o czasie planowanej dostawy.
 2. Pracownik dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej.
 3. Posiłki przewożone są w termosach G/N transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.
 4. Wyznaczony pracownik  szkoły przyjmuje przywiezione posiłki w termosach G/N w wejściu do bloku żywieniowego.
 5. Miejsce wyznaczone na dostarczone w termosach G/Njest wcześniej dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez Dyrektora.
 6. Przed przyjęciem dostawy, osoba odbierająca jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania
  i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
 7. Przywiezione posiłki w pojemnikach G/N transportowych, przed przekazaniem przyjmującemu są dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika dostarczającego posiłki i następnie przekazane w miejsce wyznaczone w bloku żywieniowym.
 8. Po zakończonej procedurze dostawy posiłków do szkoły, powierzchnie dotykowe
  w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane środkami dezynfekcyjnymi przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez dyrektora.
 9. Po zakończonej dezynfekcji personel  przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk, fartuch oddany jest do prania i dezynfekcji.

 

Dystrybucja obiadów na czas epidemii COVID-19

 

 1. Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej
  w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. Ubiera czysty fartuch
 1. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metra.
 2. W miejscu wyznaczonym w wydawalni posiłków pracownik wydaje obiad uczniom
  w pojemnikach wcześniej wyparzonych, wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia posiłku.
 3. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.
 4. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje talerz i sztućce do okienka zdawczego.
 5. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.
 6. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
 7. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieka nauczycieli grupy.
 8. Na stołówce mogą przebywać maksymalnie 2 grupy uczniów (20 osób), po dwoje dzieci przy jednym stoliku. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.
 9. Przygotowane w domu śniadanie, dziecko przynosi do szkoły w naczyniu, które rodzic zobowiązany jest do codziennej dezynfekcji lub w jednorazowych opakowaniach.

 

 

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19

 

 1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie
  z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku
  i krzesełek. Karta kontroli dezynfekcji znajduje się w stołówce szkolnej.
 1. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
 2. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.
 3. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.

 

 

Załącznik 11

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021 r.

 

Procedura wydawania posiłków

 

 1. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.
 2. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Przed wejściem na stołówkę uczniowie myją i dezynfekują ręce.
 4. Dzieci odbierają posiłek i siadają do stolików.
 5. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe.
 6. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.
 7. Harmonogram wydawania posiłków:

11.00 – 1A, 3C

11.15 – 1B

11.30 – 2A,2B

11.45 – 3A,3B

12.00 – 4A,4B

12.15 – 5A,5B

12.30 – 6A,6B

12.45 – 6C,6D

13.00 – 7A,7B

13.15 – 7C,7D

13.30 – 8A,8B,8C

 

 

Załącznik 12

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2020

z dnia 01.09.2021 r.

 

Procedura postępowania nauczycieli  i uczniów podczas zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie

 

 

 

 1. W zakresie warunków sanitarnych
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną, izolacją lub mają objawy choroby zakaźnej lub któryś z domowników jest objęty kwarantanną.
 • W korytarzu, przy wejściu jest dostępny dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Nauczyciele wyposażeni są w niezbędne środki ochrony osobistej.
 • Promowanie zasad higieny:

Nauczyciele zobowiązani są do pilnowania przestrzegania higieny swojej i uczniów (mycie i dezynfekcja rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce)

 • Nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia na pierwszych zajęciach instruktażu dotyczącego prawidłowej higieny.
 • Zużyte środki ochrony indywidualnej wyrzucamy do wyznaczonego, zamykanego kosza.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć nauczyciel powiadamia dyrektora oraz odizolowuje w odrębnym pomieszczeniu tą osobę od innych osób przebywających w placówce . Następnie należy zawiadomić rodziców lub prawnych opiekunów oraz dyrektor zawiadamia telefonicznie wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 • Pracownicy powinni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.

 

 

Nauczyciel:

 1. Po przyjściu do obiektu dezynfekuje ręce i udaje się do miejsca wyznaczonego
  na przechowywanie rzeczy osobistych.
 2. Po wejściu każdego dziecka na salę zajęć dba, żeby umyło ręce.
 3. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i na zajęciach i dlaczego zostały wprowadzone.
 4. Zajęcia organizuje tylko w wyznaczonej sali.
 5. Z sali zajęć usuwa lub zabezpiecza przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, gry z wieloma elementami itp. Zabrania się wnoszenia przez uczniów ww. zabawek.
 6. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory wielorazowe dba o ich codzienną dezynfekcję przed i po zajęciach z ich użyciem.
 7. Podczas prowadzenia zajęć wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 8. Dba, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed zajęciami,
  po skorzystaniu z toalety i po zakończeniu zajęć.
 9. Pokazuje dzieciom jak prawidłowo myć ręce.
 1. Pokazuje dzieciom jak w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kaszlu. Pamięta, że nauczyciel także powinien je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 1. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów do pisania.
 2. Nauczyciel dba o to, aby w sali zajęć przebywały tylko dzieci w nich uczestniczące.
 3. Nie przemieszcza się z dzieckiem do innych sal.
 4. W razie potrzeby używa środków ochrony osobistej.

 

Uczeń:

 1. Uczeń przybywając na zajęcia wchodzi do przedsionka szkoły, rodzic może odprowadzić dziecko tylko do tego miejsca.
 2. Do szkoły uczeń jest wpuszczany przez wyznaczonego pracownika szkoły i kierowany dalej do nauczyciela, który wskazuje mu miejsce zajęć. (Zajęcia odbywają się tylko w wyznaczonych i przygotowanych salach)
 3. Uczeń przeprowadza dezynfekcję rąk.
 4. Uczeń zostawia odzież wierzchnią w wyznaczonym miejscu w odpowiedniej odległości od innych ubrań.
 5. Uczeń zachowuje odległość pomiędzy nauczycielem lub innymi uczniami min 1,5 m.
 6. Uczeń przynosi swoje przybory niezbędne do zajęć (długopis itp.)
 7. Przed zajęciami myje ręce.
 8. Podczas zajęć zajmuje wyznaczone przez nauczyciela miejsce w sali.
 9. Podczas zajęć zachowuje higienę.
 10. Uczeń bezwzględnie myje i dezynfekuje ręce po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
 11. Po zakończonych zajęciach myje ręce i udaje się do przygotowanej szatni i jest odbierany przez rodzica czekającego pod szkołą lub samodzielnie opuszcza placówkę.

 

 

 

 

Załącznik 13

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021r.

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, w trakcie epidemii COVID 19

 

 

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników oraz kontaktów zewnętrznych.

 

 1. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie biblioteki.

 

Procedura obejmuje:

1.Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki.

2.Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

3.Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

4.Godziny obsługi dla czytelników.

5.Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.

 1. Zasady korzystania z ICM ( Informatycznego Centrum Multimedialnego).
 2. Zasady udostępniania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

2.1

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki:

1.Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu do szkoły oraz przy wejściu do biblioteki.

2.Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz stała dezynfekcja rąk.

3.Użytkownicy biblioteki  wchodzą do środka, w maksymalnej liczbie 4 osób, z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu.

4.Nie mają wolnego dostępu do książek. Konkretny wybrany tytuł bądź książkę z określonej dziedziny podaje nauczyciel bibliotekarz.

4.Nie ma możliwości korzystania z czytelni.

5.Przerwa techniczna codziennie , w godzinach: 10:15-10:30 oraz 14:15-14:30 oraz w miarę potrzeby, w zależności od ilości odwiedzających czytelników. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

2.2

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

1.Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §2.3.

2.Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.

2.3

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

1.Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.

2.Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

 1. Użytkownik podaje konkretny tytuł, który chce wypożyczyć lub określa dział, z którego chciałby wypożyczyć książkę. Wybrany egzemplarz udostępni nauczyciel bibliotekarz.
 2. Lektury, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez przedstawiciela danej klasy dostarcza nauczyciel bibliotekarz do pracowni , w wyznaczonym przez nauczyciela j. polskiego czasie.

 

2.4

Godziny obsługi czytelników

Biblioteka pracuje w godzinach 7:30-15:30. Udostępnianie i zwrot zbiorów odbywa się według ustalonego harmonogramu działań:

 

1.Klasy 1-3 przychodzą raz w tygodniu z wychowawcą, na ustalonej wcześniej  z wychowawcą godzinie lekcyjnej . Uczniowie wchodzą po czworo, zachowując odstęp 1,5 metrowy, przykrywając nos i usta oraz dezynfekując ręce.  Pozostali czekają z wychowawcą na korytarzu, z zachowaniem dystansu 1,5 metra oraz z zasłonięciem ust i nosa.

 

 1. Klasy 4-7 przychodzą w określonym dniu i o określonej godzinie (w czasie przerwy), z zasłonięciem ust i nosa, wg grafiku. Do biblioteki wchodzą jednocześnie maksymalnie 4 osoby. Uczniowie oczekujący poza biblioteką zachowują między sobą dystans 1,5 metra i pozostają pod opiek nauczyciela dyżurującego.

 

Klasa 4a    poniedziałek 8:15-8:25 oraz 9:10-9:20

Klasa 4b    poniedziałek 10:05-10:15 oraz 13:00-13:15

Klasa 5a    wtorek  8:15-8:25   oraz 9:10-9:20

Klasa 5b    wtorek  10:05-10:15 oraz  13:00-13:15

Klasa 6a    środa  8:15-8:25  oraz 9:10-9:20

Klasa 6b    piątek 14:00-14:10 oraz 14:55-15:05

Klasa 6c    czwartek 8:15-8:25 oraz 9:10-9:20

Klasa 6d    czwartek 11:00- 11:15 oraz 14:00-14:10

Klasa 7a    poniedziałek 14:00-14:10 oraz 14:55-15:05

Klasa 7b    środa 14:00-14:10 oraz 14:55-15:05

Klasa 7c    piątek 8:15- 8:25 oraz 9:10-9:20

Klasa 7d    piątek 10:05-10:15 oraz 11:00-11:15

Klasa 8a    środa 10:05-10:15 oraz 11:00-11:15

Klasa 8b   poniedziałek 11:00-11:15 oraz 12:00-12:15

Klasa 8c   wtorek 14:00-14:10 oraz 14:55-15:05

 

2.5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

1.Czytelnik, zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki.

2.Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

3.Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, stoliki oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe ,to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze. W tym czasie książki są niedostępne dla czytelników ( przechodzą czas kwarantanny).

4.Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

2.6

Zasady korzystania z ICM

1.Z komputerów korzystają  maksymalnie 2 osoby, zajmując co drugie stanowisko, z zachowaniem odstępu 1,5 metra.

 1. Czas oraz możliwość korzystania wyznaczają nauczyciele bibliotekarze.
 2. Przed rozpoczęciem pracy oraz po skończeniu wymagana jest dezynfekcja rąk.
 3. Po opuszczeniu stanowiska przy komputerze nauczyciel bibliotekarz dezynfekuje klawiaturę oraz blat biurka.

 

2.7

Zasady udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych

1.Uczniowie poszczególnych klas przychodzą z wychowawcą, w wyznaczonym przez  nauczyciela bibliotekarza dniu oraz godzinie, z zasłonięciem ust i nosa. Wchodzą po 4 osoby, odbierają przygotowany  komplet podręczników i wychodzą na korytarz, Pozostali czekają pod opieką wychowawcy,  zachowując dystans 1,5 metra.

 1. Osoby nieobecne w wyznaczonym czasie przychodzą według grafiku obowiązującego dla klas.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 14

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2021

z dnia 01.09.2021 r.

 

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           i rozprzestrzeniania się koronawirusa

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.