Regulamin stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K.I GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez Szkołę Podstawową nr 33 w Olsztynie dla uczniów SP 6.  
 2. Posiłki wydawane są w godzinach: 11:00 – 13:15
 3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 4. Przed miejscem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 5. Z obiadów korzysta tylko osoba, która, ma opłacone posiłki.
 6. Opłatę za obiady dwudaniowe przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na rachunek bankowy szkoły BANK HANDLOWY S.A 14 1030 1508 0000 0008 2306 8000.
 7. Terminy wpłat umieszczane będą z kilkudniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły, oraz na drzwiach wejściowych do budynku Szkoły.
 8. W tytule wpłaty prosimy umieścić dane dziecka /imię, nazwisko, klasa/
 9. Poza w/w terminie wpłat nie przyjmujemy.
 10. Dokonanie wpłaty w godzinach popołudniowych skutkuje jej wpływem na konto szkoły dopiero w dniu następnym.
 11. Wpłaty za obiady, które będą wydawane w styczniu są przyjmowane na rachunek bankowy tylko i wyłącznie po 01 stycznia ze względu na zakończenie w grudniu roku budżetowego i konieczności zerowania rachunków bankowych.
 12. Precyzyjnie określone terminy przyjmowania opłat wynikają z obowiązku przekazywania otrzymanych wpłat niezwłocznie na rachunek bankowy.
 13. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten zamiar przynajmniej 2 dni wcześniej telefonicznie. Ostatni dzień miesiąca żywieniowego nie podlega odpisowi, ze względu na kończący się miesiąc rozliczeniowy.
 14. Należna kwota za niewykorzystane obiady będzie zwrócona w ostatnich 2 dniach roboczych danego miesiąca.
  – przelewem na konto, z którego dokonano opłaty.
 15. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos.
 16. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszany jest aktualny jadłospis na 5 dni.
 17. Każdy uczeń zobowiązany jest do zabrania ze sobą Olsztyńskiej Karty Ucznia, gdy udaje się na obiad. Przy okienku wydawczym uczeń odbija kartę za pomocą czytnika. Podczas pobytu na stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 18. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali, nie prezentować innego niestosownego zachowania.
 19. Uczniowie zobowiązani są do przebywania na stołówce bez kurtek i w obuwiu zmiennym.
 20. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 21. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 22. Powyższy regulamin obowiązuje od 01.09.2022r.